הזכויות שעזרתם לי לקבל מאפשרים לי להרגיש חי לא רק קיים.

The Courses